Reddit Video Downloader

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh reddit trên máy tính của bạn.

Chỉ cần thêm sav khi bắt đầu reddit.com trên mỗi bài đăng video bạn muốn tải xuống.

cách thêm sav vào url để tải xuống video reddit

Cách tải xuống video hoặc hình ảnh reddit trên thiết bị di động.

nút chia sẻ bài đăng reddit.

Tìm bài đăng mà bạn muốn tải xuống và nhấp vào nút chia sẻ để biết thêm tùy chọn.

Sao chép url bài đăng bằng cách nhấp vào "Sao Chép Liên kết".

reddit sao chép bài đăng url
cách tải xuống hình ảnh reddit trong trình duyệt.

Chuyển đến trình duyệt yêu thích của bạn, dán liên kết đã sao chép và thêm sav khi bắt đầu reddit.com.

Chọn kích thước hình ảnh và nhấp vào tải xuống. Bạn sẽ được chuyển hướng đến url hình ảnh gốc, bây giờ bạn có thể lưu nó.

cách chọn kích thước hình ảnh và tải xuống video.